Сряда, 30 Ноември 2022

Неделя, 06 Август 2017 19:53

Атанас Зафиров: Продължава порочната и безотговорна политика на правителството на ГЕРБ в сектор „Отбрана”

Членът на Изпълнителното бюро на БСП с коментар за първите 100 дни от управлението на кабинета "Борисов 3"

Атанас Зафиров е член на Изпълнителното бюро на БСП и председател на Съвета по Външна политика, отбрана и сигурност към Националния съвет на партията. В предходното Народно събрание той беше член и на парламентарната комисия по отбрана.

Ето неговия коментар за първите 100 дни от управлението на кабинета "Борисов 3".

Изминалите 100 дни от управлението на кабинета Борисов еднозначно показаха, че наред с другите сектори, отбраната и въоръжените сили не са сред приоритетите на правителството. Този период за сектора „Отбрана“ може да се оцени като период на застой, с тенденция за снижаване на бойните способности на въоръжените сили. Пред въоръжените сили стояха два основни проблема : некомплектът от личен състав; стартирането на проектите за модернизация на въоръжението и техниката.

По първия проблем, освен декларирани намерения, не бяха предприети никакви реални действия. Това доведе до отлив на личен състав и задълбочаване на проблема, като некомлектът достигна до 23% (над 8500 души, от които 2500 души доброволен резерв). По време на правителствата Борисов 2 и 3, кадровата политика в министерството на отбраната като система липсва.

Тотално е изкривен кариерният модел за кадрово развитие на офицерския и сержантския състав и са въведени порочни кадрови практики. По втория проблем, в началото на мандата бяха изразени намерения за стартиране процеса на модернизация, но реални стъпки не бяха предприети.

През 100-те дни бяха предложени и промени в Правилника за прилагане на ЗОВС, Устройственият правилник на министерството на отбраната и Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време.

Предложените промени в тези документи са ясно доказателство за липса на компетенции в администрацията на министерството на отбраната и нарушен баланс между гражданската и военната експертиза.

Нито едно от намеренията, изразени на заседанието на КСНС на 30.05.2017 г. не беше изпълнено:

 • Интегрирано развитие на сектор Сигурност и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за следващите 5 години със срок до 20.06.2017 г.; - неизпълнено.
 • Участие на българската отбранителна индустрия в развитието на сектор Сигурност – неизпълнено.
 • Програми за индустриално сътрудничество, свързани с проектите за модернизация със срок до 30.09.2017 г. – няма публикувани такива.
 •  Ефективно управление на ресурсите за отбрана със срок до 30.09.2017г.; - няма позитивни резултати.
 • Разработване на конкретни планове (до 30.06.2017 г.) за: Попълване на недостига от личен състав в сектор Сигурност и мерки за повишаване на неговата квалификация, мотивация и престиж; Ускорена реализация на проектите за модернизация; Поддръжка на техниката, въоръжението и оборудването до замяната им с нови образци – неизпълнено (Ако има такива те не са получили публичност).
 • План за поетапно повишаване на разходите за отбрана до 2% от БВП – 2024 г. (изготвен до 31.12.2017 г). – нищо не е извършено.

Не са изпълнени поетите в „Политическа програмата на ПП ГЕРБ 2017 г.” обещания:

 1. Запазване на числеността на въоръжените сили Тя няма накъде повече да се намалява и подобна комична декларация показва единствено непознаване на проблемите на отбраната и въоръжените сили
 2. Увеличаване на възнагражденията на военнослужещите Предизборно обещание- неизпълнено
 3. Попълване на некомплекта от личен състав чрез планиране на разходите по щатния състав на Въоръжените сили Не само че не е попълнен – некомплектът нараства непрекъснато
 4. Подобряване на условията за труд и отдих, както и на грижите за здравето на Военнослужещите и цивилните служители, включително на тези от резерва и запаса Подобрения не са констатирани
 5. Придобиване на нови жилища от министерството на отбраната чрез отстъпено право на строеж и ремонт на съществуващия жилищен фонд Популистко и неизпълнимо обещание
 6. Внасяне през 2017 г. в Народното събрание на инвестиционен проект „Придобиване на нов тип бойна бронирана машина за Сухопътни войски”. Все още не е внесен, а основната бойна машина на Сухопътните войски – БТР-60ПБ е постъпила на въоръжение през 60-те години на миналия век
 7. Привличане на българската отбранителна промишленост и научноизследователски институции при изпълнението на инвестиционни проекти за модернизацията и превъоръжаването, включително и с използване на средства от Европейския план за отбрана Лозунг. Нищо не е извършено практически.
 8. Възстановяване на наборната армия за завършилите средно образование и трудова повинност за всички останали (от програмата на Обединени патриоти) - Неосъществимо пожелание.

Липса на нормативна уредба, икономически възможности и инфраструктура. Самите вносители не вярват в изпълнимостта на подобно начинание. Все още не е внесен в НС и изтегленият „Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2016 г”.

От тези обективни факти, можем да извлечем следните изводи:

Продължава порочната и безотговорна политика на правителството на ГЕРБ в сектор „Отбрана”, което води до пълна демотивация на личния състав на Българската армия, нефункционираща и в много случаи сгрешена нормативна уредба и пълна липса на така необходимата модернизация на въоръжението и техниката.

Декларираните намерения за преодоляване на тези процеси не са подкрепени от адекватни управленски решения, задълбочават кризата в сектора и поставят под съмнение способността на армията да изпълни своите задължения и ангажименти към колективната отбрана на НАТО. Наблюдава се отсъствие на мотивация и кариерно развитие на военнослужещите. Бойната подготовка и дисциплината бележат спад.

Сегашното състояние на въоръжените сили не им позволява изпълнение на конституционно заложените задължения по гарантиране на националния суверенитет и независимост, защитата на териториалната цялост на страната.Налице е загуба на достойнството и силно уронване авторитета на българския войник. С пълно основание, този отрязък от време може да се нарече „Сто празни дни в отбраната”.

Източник: Канал 3

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни