Неделя, 03 Юли 2022

Сряда, 02 Септември 2020 11:53

Сливенските социалисти подкрепят прекия избор на лидер на БСП

Това е най-демократичната форма на гласуване. Убедени сме, че всеки в партията има право на вот, категорични са Минчо Афузов и Васил Петров

 

В Сливен беше съз­даден Инициативен комитет от мес­тни социалисти в под­к­репа и за популяризиране на прекия избор при гласуването за пред­седател на НС на БСП на 12 сеп­тем­ври. Каква ще бъде дей­ността на Комитета в града под Сините камъни, защо се съз­дава, какви са целите, вижте в интер­вюто, което пред­лагаме на нашите читатели, с пред­седателя и зам.-председателя му Минчо Афузов и Васил Пет­ров.

– Защо съз­дадохте Инициатив­ния комитет, и какви са неговите цели, броени дни преди пред­с­тоящия избор на Пред­седател на НС на БСП, който ще се проведе на 12 сеп­тем­ври?

 - Съз­дадохме този Инициативен комитет в Сливен с цел под­к­репа на прекия избор на пред­седател на НС на БСП. Прекият избор е залег­нал в чл. 16 от нашия Устав. Идеята въз­никна след дебат и раз­говори с наши другари. Този дебат се наб­людава и в цялата кам­пания по прин­цип на раз­лич­ните кан­дидати по въп­роси като нужен ли е прекия избор, кой желае и кой не желае да се гласува по този начин, кой иска да събори прекия избор и кой не. Тези, които се организираме в Инициатив­ния комитет и които ще тър­сим тепърва раз­ширяване на тази под­к­репа, твърдо стоим зад прекия избор като една от най-демократичните и пред­с­тавителни форми на гласуване. Убедени сме, че всеки социалист трябва да има право да гласува. Редица социалисти от Сливен и областта желаят да се заяви и чуе мнението им в под­к­репа на прекия избор. Пов­дигаме въп­роса, защото е актуален в предиз­бор­ния период, като дебат в цялата пар­тия. Целта не е само до 12 сеп­тем­ври да се даде глас­ност. Нашата цел е да се пов­дигне темата, че тази пряка форма на демок­ратич­ност на избора, пред­вид изминалия в цялата страна отчетно-изборен период на пар­тията и съз­далите се нап­режения по места, трябва да се приложи и при гласуването за общин­ски пред­седател.

 - До 12 сеп­тем­ври дей­ността на Инициатив­ния комитет в какво ще се със­тои по-конкретно?

- До 12 сеп­тем­ври работата на Комитета ще се със­тои в това мак­симален брой членове на БСП, тук в Сливен, да получат въз­мож­ността да упраж­нят правото си на глас и да бъдат дос­татъчно инфор­мирани. Тази дей­ност по прин­цип е въз­ложена на общин­с­ките пред­седатели в цялата страна. Първо, ние ще се обър­нем към нашия общин­ски пред­седател като му пред­ложим допъл­нителна помощ, съдейс­т­вие и ресурси с цел разяс­нителна кам­пания между членовете, особено в по-отдалечени райони, подоб­ряване организацион­ния процес и логис­тиката, защото сме наясно колко е зат­руд­нена пар­тията към нас­тоящия момент. Целта ни, с риск да се пов­торя, е мак­симален брой наши членове да упраж­нят правото си на вот. Ще се обър­нем и към нашите пар­тийни сек­ретари. Ако преценят, че тех­ните хора са зат­руд­нени да гласуват поради някаква причина, имат нужда от допъл­нителна логис­тична под­к­репа или друга помощ, ние сме готови да съдейс­т­ваме.

 - Очак­вате ли под­к­репа и раз­биране от общин­с­кия пред­седател на БСП-Сливен за съз­даването на този комитет?

 - Да, силно се надяваме. Аз, лично, не виж­дам пречка. Още повече, че всеки би тряб­вало да иска да му се помогне в такъв нап­рег­нат момент пред­вид, че това е наша уставна норма. Не е в противоречие на Устава. Пред­полагам, че общин­с­кият пред­седател ще съз­даде добра организация, но ние ще пред­ложим помощ без да упраж­няваме как­вото и да е друго вмешател­с­тво и т.н. Би тряб­вало, наис­тина, подадената ръка да се приеме. Правили сме го невед­нъж за раз­лични инициативи.

 - Очак­вате ли след 12 сеп­тем­ври тази ваша идея– прекият избор да се наложи при избор на общин­ски пред­седател, да получи под­к­репа на регионално и национално ниво?

Васил Пет­ров: Надявам се. Тогава вече пред­с­тои същин­с­ката дей­ност на Инициатив­ния комитет. Убеден съм, че редица наши другари сами ще ни потър­сят да се присъединят към нас. Ще се опитаме да извадим наяве този вът­реш­нопар­тиен дебат и да обос­новем необ­ходимостта от пряк избор и на общин­ски ниво, пред­вид проз­рач­ността и демок­ратич­ността, а и не на пос­ледно място легитим­ността, която води след себе си. Ще започ­нем да тър­сим масова под­к­репа на членове на регионално и национално ниво, без значение мяс­тото, което заемат в пар­тий­ната йерар­хия– от видни доайени до редови социалисти, най-вероятно чрез тип под­писка или анкета или други приложими форми.

Winbet - победата е на върха на пръстите! (18+)

- Може ли да обяс­ните все пак какво е пряк избор, каква е раз­ликата между избора на пред­седател, който ще се със­тои на 12 сеп­тем­ври, и как е било досега в пар­тий­ната история на БСП, така че на всеки читател да му стане ясно?

 –Прекият избор на пред­седател е ново уставно право, което до сега не се е осъщес­т­вявало. Това е най– демок­ратич­ната въз­мож­ност, дадена на всеки един член на нашата пар­тията да гласува за своя пред­седател. Досега делегатите определяха чрез гласуване на Кон­г­рес кой да бъде пред­седателя на БСП, но така лип­с­ваше прякото учас­тие на редовия член и оставаха едни усещания за съг­лашател­с­тва, за фор­миране на определени кръгове. Ограниченият брой хора, които правеха този избор, съз­даваше пред­пос­тавка за не дотам проз­рачен и ясен избор в пар­тията. Прекият избор решава този проб­лем. Сега гласът на обик­новения член ще тежи тол­кова, кол­кото и на самия кан­дидат за пред­седател.

 - Има ли според Вас вът­реш­нопар­тийно нап­режение или нас­т­роения сред социалис­тите срещу прекия избор на пред­седател?

 - Моето лично мнение е, че има. Ще отговоря не като цяло, защото нап­режение се усеща и между отдел­ните кан­дидати за Пред­седател на НС на БСП. Това определено не е приятно нито за нашите членове и сим­патизанти, нито за граж­даните извън пар­тията, чиято под­к­репа ние тър­сим с политиките, които пред­лагаме. Ще отговоря относно прекия избор. Да, това е дебат, който се води вътре в пар­тията между раз­лични лагери-има ли нужда от прекия избор или не? Трябва ли да се даде право на всеки член да гласува или изб­раните делегати са дос­татъчно пред­с­тавителни, за да избират те? Точно тук е мяс­тото да кажа, че именно защото същес­т­вува този дебат, ние сфор­мирахме Инициатив­ния комитет. Социалис­тите, които зас­таваме зад идеята „ЗА“ прекия избор сме убедени, че тя трябва да продължи, считаме, че това е начина, по който изб­раният пред­седател ще получи въз­можно най-голяма легитим­ност. Всеки един наш член трябва да получи въз­мож­ност сам да определи своя пред­седател, който да го води след­ващите четири години. Колек­тив­ните органи са много важни, но кон­к­ретно този избор е най– демок­ратич­ната форма. За съжаление, в момента вър­вят всякакви теории като тази, че някои т.нар. „лагери” искат да не се пос­тигне необ­ходимата изборна под­к­репа от 50% плюс 1 и по този начин да се бламира прекия избор.

- Може ли да нап­равим зак­лючение, че основ­ната ви битка ще бъде прекия избор на общин­ски пред­седател в бъдеще?

 - Да, това е след­ващата стъпка и тя е основ­ната цел при сфор­мирането на Инициатив­ния комитет. Ние ще тър­сим регионална и национална под­к­репа по темата устав­ните норми да се изменят така, че прекият избор за лидер да осъщес­т­вява и на мес­тно, регионално ниво.

Източник: nabludatel.bg

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни